Intro
Comment
Share
Album
Lyric
More
Download

비바소울 (Viva Soul) - V.I.V.A.S.O.U.L

비바소울 (Viva Soul) - V.I.V.A.S.O.U.L
Scrobbles 9.1 K
Time 00:01:31
Likes 1331
Size 1.35 MB
Mp3 Bitrate FLAC & APE (128 | 320 Kbps)
Share to Forum or Blogs
More : V.i.v.a.s.o.u.l Music Download
    more_loading
More : 비바소울 (Viva Soul) Music Download More...
    more_loading
V.i.v.a.s.o.u.l Lyrics
[00:10.79]V.I.V.A.S.O.U.L - Viva Soul
[00:14.24]여기 사람과 사람이
[00:15.08]만드는 사랑의 바람
[00:16.40]이 시대를 풍요롭게
[00:17.32]만들 작은 휘파람
[00:18.92]허탈한 가슴속에 이 파란 비트를
[00:21.35]전파할 이 시대의
[00:22.44]새로운 낭만파 세사람
[00:23.75]비틀 비틀 거리는 이 세기에 빛을
[00:26.42]이끌 이들 우리는 이 대지의 휘슬
[00:28.94]J double`O`D, Samuel , D`low.
[00:31.41]음악에 미친 세남자.
[00:32.63]Here we come, Here we go.
[00:34.04]V.I.V.v.A. 2 da S.s.O.o.U.u.L 2 da
[00:39.66]V.v.I.i.V.v.A. 2 da S.s.O.o.U.uu.L
[00:44.18]V.I.V.v.A. 2 da S.s.O.o.U.u.L 2 da
[00:49.85]V.v.I.i.V.v.A. 2 da S.s.O.o.U.uu.L
[00:54.87] rap)

V.i.v.a.s.o.u.l Comments
0